Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Hur var det att leva på medeltiden? Hur var det att vara barn på medeltiden?

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Centralt innehåll - arbetsområde:

Arbetssätt - undervisningen:

  • Vi tittar på filmer om medeltiden
  • Vi gör tankekartor, enskilt och i grupp
  • Vi läser avsnitt ur boken "Boken om Historia "
  • Diskussioner i helklass och i grupp
  • Muntliga genomgångar

*

*

Bedömning och kunskapskrav:

Du visar genom att vara aktiv på lektionerna, delta i diskussioner i grupp och helklass, genom dina tankekartor och genom ett avslutande skriftligt förhör att du har kunskaper om:
* under vilken tidsperiod som Sverige har medeltid
* hur Sverige blir ett kristet land 
* människors levnadsvillkor, hur det var att vara barn under medeltiden
* orsaker till Digerdöden och konsekvenser av denna sjukdom
* hur flera handelsplater i Sverige blir städer
* hur Sveriges befolkning delades in i fyra grupper, fyra stånd, vad som var utmärkande för dessa stånd
* heliga Birgitta

*


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Matriser i planeringen
Medeltiden
Lokal Pedagogisk Planering utifrån Lgr11, Medeltiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback