Skolbanken Logo
Skolbanken

Lek-Levi

Svalbo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Svalbos planering för arbetet med Lek-Levi

 

Svalbos undervisningsplanering för Lek-Levi

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot?

 

*Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

 

* Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den

 

*Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 

*Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

*Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Lek-Levi är vår lärvän som står för leken i verksamheten, och finns med både den fria och den styrda leken.

 

 

 

Den fria leken behöver få ta plats i verksamheten då viktiga sociala och emotionella funktioner övas, såsom att lyssna, se och höra, att utforska, övning i turtagning, kreativitet, samarbete, regler, fantasi samt etiska dilemman såsom rätt och fel, moral, konfliktlösning, vänskap och delaktighet. Leken bidrar även till att utveckla den egna identiteten genom sociala relationer, gemenskap, imitation och känslohantering. Även språket främjas och utvecklas genom leken, både den verbala men även den icke-verbala där kroppsspråket har en viktig roll såsom rörelser, gester och mimik, vilken är en viktig social kompetens. Det verbala språket främjas genom att barnen testar begrepp i nya sammanhang och på sätt ger mening, samt använder begrepp tillsammans med artefakter och då befäster kunskapen ihop med föremål. Den åldersintegrerade leken gör att de yngre barnen tar till sig de äldres kunskap och utvecklar på så sätt sitt ordförråd, därför anser vi det som viktigt att alla barn får möjlighet att leka tillsammans.

 

 

 

Genom närvarande pedagoger i barnens lek som stöttar och utmanar så kommer barnen utvecklas i alla dessa områden genom både fri- och styrd lekt. Vi pedagoger har därmed en viktig uppgift i barnens lek då vi förutom att utmana och stötta även behöver reflektera kring mönster i barnens lek och i vilka formationer och konstellationer som den fria leker sker. Genom detta kan vi upptäcka eventuella exkluderingar, exkluderingsstrategier, sociala svårigheter samt i vilka konstellationer och situationer dessa uppstår. Genom att vara närvarande i barnens lek kan vi skapa aktiviteter samt reflektionstillfällen som behandlar detta utan att nämna specifika barn för att stärka gemenskapen i gruppen.  

 

 

 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
Vi kommer att arbeta tematiskt där allt lärande sker genom leken och då skapar ett sammanhang och helhet för barnen. Genom detta arbetssätt med leken som grund till allt lärande hoppas vi även att barnens fria lek utvecklas till djupare rollek med gemensamma karaktärer, kunskap och handling.

 

 

 

Vi arbetar utifrån den sociokulturella teorin och därmed fokuserar mycket på det kommunikativa samt fantasin. Vi tror på att utbytet av erfarenheter genom leken tillför nya tankesätt till gamla erfarenheter och på så sätt skapar och omskapar kunskap genom kommunikation, samt utvecklar ordförrådet och benämningar av begrepp som tillsammans med artefakter gör lärandet mer konkret. Enligt den sociokulturella teorin så är fantasin avgörande för föreställningsförmågan och därmed även förmågan att kunna tänka abstrakt, vilket är viktigt senare i livet och för att kunna tillgodose sig kunskap som inte innefattar fysiska föremål.

 

Enligt läroplanens intentioner om undervisning så ska lärandet vara målstyrt, dock kommer vi ge stort handlingsutrymme för barnens intressen inom det planerade lärandet och följa barnen i deras utforskande. Detta ger även ett demokratiskt förhållningssätt och stort utrymme för att barnen får vara med och styra verksamhetens innehåll. Att hela tiden utgå från barnens intresse och planera verksamheten utefter detta gör processen utvecklande även för oss pedagoger då vi inte går efter tidigare beprövade aktiviteter med givna svar eller planerat slut. Genom detta utforskande och lekande arbetssätt blir vi medskapare tillsammans med barnen i processen och möter ständigt nya utmaningar och utvecklas på så sätt även ständigt i vår pedagogroll.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektion kring leken kommer att ske ihop med det tematiska lärandet som baseras på leken. Reflektion och eftertanke kommer även spontant uppstå i konflikter eller eventuella exkluderingar.  

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 Samtliga barn.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger ansvarar för att vara närvarande i barnens lek och att stötta, upptäcka mönster och reflektera kring denna samt dokumentera eventuella svårigheter i det sociala samspelet.

 

 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Vi vill att barnens ska utvecklas tillsammans så långt som möjligt och varje dag få leka och övas i det sociala samspelet samt utveckla sin egen identitet genom att kunna och våga framföra sina åsikter, lösa konflikter, resonera och fantisera.

 

 

 

Vi följer läroplanens intentioner om att förskolans verksamhet och undervisning ska baseras på leken och lusten att lära. Den kravlösa inlärningen baserat på lek ger barnen självförtroende och motivation till lärande och ger därmed bättre förutsättningar att klara den kommande skolgången och gynnar därför de samhälleliga kraven på mätbara resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback