Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Textil &Trä & Metallslöjd"Eget projekt" åk 6 VT-19

Västerhaninge Montessoriskola , Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Under det här arbetet kommer du göra en egen uppgift som du planerar från början till slut. Du kommer att få jobba i både trä och textil utifrån egen ide och planering.Såklart har vi lämpliga förslag på vad du kan göra.Du får gärna använda Ipaden för att filma och fotografera under arbetets gång. Du söker inspiration genom skolans arbetsbeskrivningar, böcker,internet eller på egen hand.Du gör en planering med text och skisser där du presenterar en ide och motiverar dina olika val.

Eget Projekt: Vårterminen 2019

Tid:V:10 -15           

Syfte:

Du får i detta arbetsområde möjlighet att visa mig hur självständigt du kan arbeta efter en beskrivning samt vilka slöjdspecifika ord du behärskar.

 

Detta får du visa genom att:

  • Driva ett arbete från ide till färdig produkt.
  • Följa den arbetsbeskrivning som hör till.
  • Föra "loggbok"över dina framsteg och problem som uppstår på vägen.

Uppgift:

Du ska först fundera på vad du vill göra för eget arbete. När du har fått en ide så pratar du med läraren för att kontrollera att de är möjligt att genomföra. Tänk på att göra några moment som du inte har gjort förut på slöjden, så du kan visa upp flera sidor av din kompetens.

Ta hjälp av bedömningsmatrisen så du vet vad som ska betygsättas. Det är bra om du har ett personligt uttryck när du designar och formger det du ska göra.

 

Arbetssätt:

Du arbetar enskilt och i möjligaste mån självständigt. Tillsammans med läraren resonerar du dig fram till lösningar på problem, val av verktyg och hantverksmetoder samt ytbehandlingsalternativ. Du värderar din färdiga produkt samt sin egen arbetsinsats.

 

Riktlinjer:

  • Kom på din ide
  • Prata med läraren om din ide.
  • Gör en ritning eller skiss med mått.
  • Läraren hjälper dig att ta fram material.
  • Arbeta självständigt.

 

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms utifrån nedanstående punkter.

Slöjdföremål och instruktioner - Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet.Graden av delaktighet i form av egna förslag, idéer, delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.

Använda redskap - Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och redskap.

Tillvägagångssätt - Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstaganden och val.

Inspirationsmaterial - Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ.

Ge omdömen - Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat slutresultatet.

Tolka - Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler, färg, form och material.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen
Bedömningsunderlag i slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter