Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Veckomatte

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Hur löser jag en uppgift med kort division? Vad var det där algebra nu igen? Med hjälp av Veckomatte kommer du att komma ihåg det! Varje vecka har vi ett pass Veckomatte. Då kommer du att möta 10 viktiga matematiska moment som du behöver i exempelvis nya arbetsområden.

Varför ska vi ha Veckomatte?

Grundaren Ulf Eskilsson säger:

"Tanken med Veckomatte 6 är att eleverna ska möta viktiga matematiska moment återkommande i ett sammanhang de känner till. Medan klassen fördjupar sig i ett matematiskt område behöver eleverna ofta använda tidigare kunskaper och färdigheter för att bli säkrare på det de tränat"

http://www.smartkids.se/Pdf-filer/Veckomatte6Web.pdf 

Vad ska vi göra?

Tio moment i veckan:

• Huvudräkning • Fyra räknesätt • Statistik • Algebra • Enheter • Geometri • Bråkform • Decimalform • Procentform • Problemlösning

 

Hur ska vi arbeta?

Ett pass i veckan har vi Veckomatte!

Ulf Eskilsson: "Tanken är att eleven återkommande ska möta centrala moment i matematik i ett bekant sammanhang. De tio momenten presenteras under ett specifikt tema för varje vecka. Ett sätt att introducera arbetet är att ha en inledningsfråga."

http://www.smartkids.se/Pdf-filer/Veckomatte6Web.pdf 

Under 20 minuter får alla arbeta med de 10 olika uppgifterna och sedan går vi gemensamt igenom uppgifterna, diskuterar lösningar och svar. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla ekvationer.

Variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback