Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Vatten åk 3 NO-boken

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Du får i detta arbetsområde lära dig hur vatten är uppbyggt, var det finns och hur vi tar hand om vårt vatten.

Mål

Arbetsområdets om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.

- vattnets kretslopp

- vattnets olika former: fast, flytande och gas.

- övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 

- enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t.ex genom avdunstning och filtrering. 

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

- dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

- människans påverkan på havet

 

Förmågor som tränas:

Kommunikativ förmåga: formulera faktatexter

Begreppslig förmåga: använda begrepp inom ämnesområdet

Analysförmåga: jämföra likheter och skillnader

Bedömning

Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika former flytande, gas och fast form.

Du kan beskriva övergångar mellan olika former för vatten (avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning).

Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder. 

Du kan göra jämförelser mellan egna och andras resultat i de samtal, observationer och undersökningar du får göra.

Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av dessa i diskussioner och samtal. 

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

  • Läsa och skriva faktatexter om vatten.
  • Experiment och undersökningar med vatten.
  • Göra hypoteser.
  • Samtala i grupp om upplevelser och funderingar samt vattnets betydelse för oss
  • Se på dokumentärfilm om vatten.
  • Några bilduppgifter.
  • Arbeta enskilt och i par.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Matris till "Vatten"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter