Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Du kommer att få utveckla din taluppfattning inom talområdet 0 - 20, men vi kommer också att arbeta med tal upp till 100. Du kommer att få arbeta med att få en förståelse för många begrepp i matematiken, t ex addition, subtraktion, dubbelt/hälften, udda/jämna tal, tiotal och ental. Du kommer också att få utveckla din förmåga att förstå klockan hel och halv timma samt mäta med linjal.

 1. Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Taluppfattning i talområdet 0 - 20, men vi kommer att arbeta med talen upp till 100 också. 
 • Grundläggande begrepp såsom addition, subtraktion, lika med, dubbelt/hälften, udda/jämna tal och tiotal och ental. 
 • Enkel problemlösning. Formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier. 
 • Namnge och kunna beskriva fyra geometriska grundformer, kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. 
 • Klockan, hel och halv timma.
 • Mäta med en linjal och uppskatta längder. 
 • uppskatta vikt och väga med våg.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedömma dina kunskaper och förmågor ( se avsnittet ovanför) genom:

 • din aktivitet vid genomgångar och samtal.
 • Diagnoser
 • hur du självständigt och tillsammans med andra i en mindre grupp formulerar, resonerar och löser problem. 

Undervisning och arbetsformer

Du ska på ett varierat sätt få utveckla din taluppfattning och din problemlösningsförmåga. Du kommer att få delta i gemensamma genomgångar och diskussioner, arbeta enskilt och i grupp, arbeta med uppgifter på iPad och på arbetsstenciler , göra egna räknesagor, använda praktiskt material såsom pengar, klossar, tallinjer och räknestavar, linjaler och klocka. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback