Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Insändare - Ett kok stryk

Södra latins gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Skriv en insändare om din åsikt kring barnaga.

Insändare – Ett kok stryk

 

I ett avsnitt av En ö i havet säger en lastbilschaufför till tant Märta att hon borde ge Steffi ”ett kok stryk”, för att göra henne mer lydig. Ett kok stryk går enklast att likna med barnaga. 

 

Barnaga är sedan 1979 helt förbjudet i Sverige enligt lag. Aga är ett äldre ord för ”kroppslig bestraffning”, med särskilt syfte att uppfostra barn. Redan 1958 förbjöds skolaga i Sverige enligt folkskolestadgan, vilket förbjöd lärarens rätt att aga elever som på ett eller annat sätt överträtt gällande regler på skolan.

 

 

Uppgift:

 

Du har just kommit hem efter en utbytestermin i Florida, USA. Där är skolaga fortfarande lagligt och du har sett flera av dina klasskamrater blivit slagna. Lärarna använder sig av en paddel som de slår på elevens rumpa. Vissa elever har haft så ont att de inte kunnat sitta ner efter bestraffningen.

 

 

Din uppgift är att skriva en insändare där du argumenterar för eller mot skolaga. Det ska vara en löpande text där följande information ska finnas med:

 

-       En intresseväckande rubrik

-       En kort inledning och bakgrund som ger läsaren en insyn i problemet

-       Minst tre argument (och gärna ett motargument om du vill)

-       En kombination av olika typer av argument (etos, logos, patos)

-       Ett förslag till en lösning av problemet

-       Minst en korrekt källhänvisning

 

 

Tänk på att

-       Hitta en eller ett par bra källor som du kan använda dig av.

-       Använda meningsstarter, bindeord och sambandsord som håller ihop texten, t.ex. jag anser, dessutom så, för att, därför att, min åsikt är, osv. 

-       Skriva på dator i Times new roman, 12 pkt med 1,5 radavstånd.

-       Din text ska vara mellan ½ och 1 A4.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Insändare - Ett kok stryk