Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Nya Mästerkatten 3A

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Mästerkatten lockar dig till matematikens kreativa värld, den ger dig en god taluppfattning och problemlösnings förmåga. Den lär dig även se samband. Den har en tydlig struktur som stimulerar dig och på sådan sätt blir du delaktig i ditt eget lärande.

Syfte

Du ska få möjlighet att fortsätta utveckla intresse för matematik och upptäcka matematiken i vardagen. Du ska få möjlighet att träna att se samband, undersöka, pröva, reflektera och dra slutsatser.

Så här ska vi arbeta

Konkretisering av mål

 • genomgångar
 • läromedel Mäster katten 3A
 • diskussioner om matematik i vardagen
 • laboration med konkret materiel (t. ex pengar, klossar måttband, klocka)
 • digitala läromedel
 • färdighetsträning
 • spel och arbetsblad
 • sångramsor, lekar och övningar
 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000, jämföra och storleks ordna.
 • Enkla bråk
 • Räkna i huvudet med de fyra räknesätten.
 • Addera och subtrahera med skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200, algoritmräkning.
 • Namnge två och tredimensionella geometriska objekt.
 • Fortsätta geometriska mönster
 • Göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.
 • Mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter.
 • Tolka enkel information i tabeller och diagram. 
 

Centralt innehåll
Visa vad du lärt dig/Bedömning

Jag lärde mig bland annat att det är viktigt koppla den digitala läromedel på smart boarden och använda så långt det går av konkreta material för att det blir mer visuellt för eleverna att förstå vad är syftet med det de lär sig. De ska inse vitsen med matematik i sin vardag.

Bedömningen kommer att ske utifrån matrisen och utgår ifrån de kunskapskrav du skall ha uppnått när du slutar åk 3. De områden som du behärskar färgas gröna.

Vi kommer att arbeta med olika moment i undervisningen och bedömningen görs med hjälp av: samtal och gruppdiskussioner (hur man kan resonera kring ett matematiskt problem), diagnoser, hemuppgifter och arbete i matematikböcker samt övrigt matematikmaterial.

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data."

Kunskapskrav

Eleverna ska arbeta vidare:

-med bråk.

-multiplikation i räknesagor och kommutativa lagen i multiplikation.

-multiplikationstabellen

-jämföra och mäta olika figurers omkrets.

-symmetrilinjer och skala.

--de ska lära känna begreppet area.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Mästerkatten 3A
Bråk och decimaltal, 1 - 3
Geometri 1 - 3
Problemlösning 1 - 3
Klockan
Tal och taluppfattning
Mätning 1 - 3
Klockan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback