Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Litauiska planering för åk 7-9 VT- 2019

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vi kommer att arbeta inom olika tema och läsa, analysera och skriva olika typer av texter. Vi kommer att prata om kända personer i Litauen (som t ex M.K. Čiurlionis), och i Sverige och lära att presentera dem och deras verk. Läsa och skriva läsloggar och analysera samt jobba med olika lässtrategier. Vi kommer att jämföra Litauen och Sverige och ta upp aktuella frågor i våra diskussioner, vi ska följa nyheter i båda länderna och koppla dagens situation till traditioner och samhällets normer.

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.
 • Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, diskutera om sin identitet och förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och sakprosatexter, olika texttyper.
*Språkbruk, anpassning efter olika mottagare.
*Kultur och samhälle.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 •                                       olika lässtrategier
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten, textanalys 
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp, diskutera och motivera egen åsikt.
 • Elever ska bekantas med traditioner, kultur och samhälle (skillnader och likheter )

 

 

Vi kommer att  göra övnigar i portalen "emokykla", läsa åldersanpassade litteratur, bläddra i LRT arkivet, använda digitala verktyg.

Jag kommer att bedömma:

 

 • Din förmåga att tala och kommunicera på litauiska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när litauiska talas.
 • Din förmåga att förstå litauiska texter.
 • Din förmåga att skriva på litauiska, följa språklig struktur.
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback