Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

LPP i Matte, Kap 3 Samband och förändring åk 6

Hålabäcksskolan A, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Arbetsområde - Samband och förändring Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel och y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf

Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med NOMP.

Så här får du visa dina kunskaper.

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.


Läroplanskopplingar

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Samband och förändring
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback