Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

De abrahamitiska religionerna 2017/ 18

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Gamla testamentet är grunden för de tre religioner som formats i Mellanöstern - judendom, kristendom och islam. I detta arbetsområde ska vi studera dels likheter och skillnader mellan dessa religioner dels skillnader och likheter inom religionerna. Arbetsområdet kommer att börja med en övergripande introduktion till religionskunskapen.

Mål och syfte

Arbetsområdet börjar med att förklara vad religionsämnet är utifrån några centra begrepp och konkreta exempel. Under det fortsatta arbetet med de abrahamitiska religionerna religionerna kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om de tre stora religionerna judendom, kristendom och islam. Du kommer också att utveckla din förmåga att analysera likheter och skillnader vad gäller urkunder, heliga handlingar, synen på Gud och synen på äktenskapet mellan och inom dessa religioner. 

Undervisning

Religionsämnet handlar mycket om att diskutera och analysera. För att göra analyser behövs förstås grundläggande kunskaper om dessa religioner men också om att sätta ord på egna tankar och funderingar. Vi kommer att ha genomgångar, studera bilder, filmer, nyhetsinslag med mera.  

Bedömning

 Kunskaperna visas dels genom ett aktivt deltagande under lektionerna. Dels på några läxförhör och i inlämningsuppgifter.  


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
RELIGIONSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback