Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Slöjd

·

Årskurs:

5

Bråk åk 5 vt -19

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Nu ska du få träna dig att uttrycka hur stor del något utgör av det hela genom att använda bråk. Bråkplanket kan hjälpa dig att förstå hur du ska tänka.Här kan du se vilka bråk som är lika stora eller vilket av två bråk som är störst.

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du tar stort ansvar för ditt eget lärande. Se nedan

Centralt innehåll

Målet är att du ska kunna

  • skriva en halv med olika bråk
  • jämföra och storleksordna bråk
  • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
  • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Matteord som du ska kunna

  1. bråk
  2. bråkplank
  3. del av antal

Genomförande

Vi jobbar tillsammans med grön kurs (grundkurs) och har genomgångar av nya metoder och begrepp allt eftersom. Efter diagnos 7 ( i gula häftet) väljer du själv mellan blå kurs, röd kurs eller extra bok.

Du rättar själv ditt räknehäfte under arbetets gång och diagnosen lämnas in till mig för rättning. Med problemlösning jobbar vi enskilt, i par och alla tillsammans, s k EPA.

Matematikträning även genom digitala verktyg t.ex. med www.nomp.se

                                                                                          www.matteboken.se

                                                                                          www.code.org

Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För dig som behöver finns Mera Rustkammaren, Utmaningen och Mera Tornet.

Varje vecka har du 30 min läxa, som du kan göra på läxhjälpen i H-huset om du vill.

På TTM kan du alltid arbeta med det i matematiken du önskar bli säkrare på.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång. Jag som lärare kommer följa dina arbetsinsatser under lektionerna och ge dig tips och stöd för att gå vidare i din utveckling. Du måste själv visa mig vad du kan, men också fråga när du behöver hjälp och få  fler förklaringar och övningar.

Utvärdering gör vi efter avslutat arbetsområde.

Du får möjlighet att visa dina förmågor även genom diagnos 7 och prov.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback