Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Geometri åk 9

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Geometri kan i någon mening sägas vara den äldsta matematiken, då tidig matematik i stor utsträckning handlade om förhållanden i geometriska figurer.

 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Pythagoras sats, katet, hypotenusa, skala, förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, volymberäkningar

Utvärdering:

Kontinuerligt under lektioner och prov

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback