Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan - språklära, åk. 4

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 4. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, så som att du får repetera flera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap så som antonymer, synonymer, och särskrivningar. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, dialekter och vardagsspråk.

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Mål med undervisningen

Under årskurs 4 kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift, t.ex. genom att träna på att skriva berättande texter. 
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler. 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

* samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp och därefter arbeta enskilt i arbetsboken.

* Komplettera arbetet i klara svenska-boken med arbetsblad som är kopplade till innehållet i boken för att på så vis repetera och befästa våra kunskaper.

* Titta på Grammatikbolaget för att fördjupa oss i de grammatiska delarna.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din delaktighet under genomgångarna av de olika arbetsområdena, hur du besvarat frågorna och formulerat dig skriftligt samt genom fortlöpande tester.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter