Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefull för människan och samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och lösa mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Målet med undervisningen är 

att utveckla elevens förmåga att 

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

så att eleven

  • ger exempel på och beskriver några tekniska föremål
  • genomför ett enkelt konstruktionsarbete
  • provar olika idéer under arbetets gång
  • dokumenterar sitt arbete med en skiss och text
  •  
  • Tk E 1-6Så här ska vi arbeta

Vi samtalar om föremål som kan skydda person eller sak.

Vi jämför olika artefakter och diskuterar likheter och skillnader samt olika material.

Vi lär oss förstå och förklara enkla tekniska ord och begrepp som vi kan använda när vi samtalar och undersöker olika föremåls funktion.

Vi provar lösa problem genom att konstruera enkla tekniska hjälpmedel, såsom t.ex. ett bärhandtag.

Vi  samtalar om olika materials funktion och användningsområden.

Vi ger varandra feedback och möjlighet att utveckla våra hjälpmedel.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik i de olika övningarna vi har på lektionerna samt utifrån din förmåga att göra enkla skisser och konstruktioner.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter