Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

MA åk 3 vt-19

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Här kommer du få arbeta med matematik både laborativt, med lärobok, dator och Ipad. Vi kommer även att ha utematematik.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna

 • räkna med talen 0-10 000
 • tiotusental, tusental,hundratal, tiotal och ental
 • enkla bråk, t ex 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 del av helhet eller antal, tiondelar och hundradelar
 • addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare
 • multiplikation med 10, 100 och 1000
 • algoritmer, 0-10 000 inom addition, subtraktion och multiplikation 
 • geometriska objekt/begrepp såsom kon, rätblock, cylinder, klot, sidoyta, kant, vinklar etc.
 • area och omkrets
 • kunna välja lämplig matematisk metod vid problemlösning
 • lösa enkla problem med uträkning och svar
 • göra uppskattningar och avgöra om ett svar är rimligt
 • använda andra symboler för tal inom talområdet 0-100
 • använda likhetstecknet på ett riktigt sätt
 • klockan, analog och digital tid
 • uppskatta, jämföra och mäta tid (tidsskillnader)
 • volym, dl och l
 • längd, mm, cm, dm, m, km och mil
 • vikt, gram, hekto och kilo
 • jämföra och omvandla enheter
 • enkla tabeller och diagram

Undervisning och bedömning

Undervisningens utformning

 • Lärarledda genomgångar och övningar i hel- och halvklass. 
 • Matematikprat i olika gruppsammansättningar.
 • Laborativt arbete med konkret materiel.
 • Ipad/dator
 • Problemlösningsuppgifter.
 • Matematikspel.
 • Eget arbete i Favoritmatematik 3b.
 • Kunskapsdiagnoser/gamla nationella prov
 • Utematematik.

Bedömning kommer att ske när vi ser dig:

 • Delta vid genomgångar, muntligt och skriftligt.
 • Delta i laborativt arbete, muntligt och skriftligt.
 • Delta och bidra vid tillfällen av reflektion kring sitt och kamraternas tänkande, strategier.
 • Arbeta i läromedlet Favoritmatematik 3. (mera eller grund)
 • Genomföra olika diagnoser, muntliga och skriftliga, enskilt och i grupp.
 • Skriftliga prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback