Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6B

Uggleskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Du kommer få lära dig mer om tal, enheter, skala, procent och även algebra.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesomraden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse for matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål

Kap. 6 Tal

Du ska kunna:

- förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform

- läsa och skriva stora tal

- multiplicera heltal till exempel 42 · 38

- multiplicera decimaltal, till exempel 4,8 · 5,4

- dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

- skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Kap. 7 Enhet och skala

Du ska kunna:

- kunna använda olika enheter för vikt och volym

- kunna använda enheten ton för vikt

- förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

- förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

Kap. 8 Cirkeln

Du ska kunna:

- förklara begreppen diameter och radie

- beräkna cirkelns omkrets och area

- läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Kap. 9 Problemlösning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

kunna använda följande problemlösningsstrategier

- rita en bild

- prova dig fram

- leta mönster i tal och bild

- arbeta baklänges

Eleverna ska även kunna lösa uppgifter av typen:

- är det nog med fakta

- kombinatorik

 

Kap. 10 Målgång

I det här kapitlet får du möjlighet att repetera och träna mer på det du hittills lär dig om:

- taluppfattning

- räknesätten

- bråk

- procent

- sannolikhetslära

- algebra

- geometri

- statistik

- samband och förändring

- problemlösning

 

Arbetssätt

  • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
  • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
  • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6B.
  • Par- eller grupparbete
  • Diagnoser till varje kapitel.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och utifrån resultat på diagnoser och provräkningar samt utifrån resonemang vid problemlösning.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback