Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

6

Hållbar utveckling

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

När du hör begreppet "hållbar utveckling" tänker du kanske på miljön. Men det finns många andra faktorer som spelar roll för att vi ska uppnå hållbar utveckling för vår jord och människorna som lever där. Om detta ska du få lära dig mer nu!

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Som du säker vet står vi inför många utmaningar för att  bevara och förbättra  vår värld och livet för människorna som lever här idag och i framtiden. Varför ser det ut som det gör?  Vad kan vi göra?

Du ska lära dig om hållbar utveckling ur flera olika synvinklar;

- socialt
- ekonomiskt
- ekologiskt


Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att arbeta med texter ur Gleerups och andra källor_
Du kommer att  se och diskutera ett antal filmer.
Du kommer att arbeta med uppgifter där du bland annat använder kartböcker och Google Maps som hjälpmedel.
Du kommer att  lära dig förstå och använda viktiga ämnesord och -begrepp.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna redogöra för olika samband mellan t. ex  resursfördelning och levnadsvillkor.
Du ska kunna förstå och använda ämnesord och -begrepp på ett korrekt sätt.
Du ska  kunna använda olika geografiska hjälpmedel för att beskriva och förklara.
Du ska kunna resonera om  frågor som rör hållbar utveckling.
Du ska kunna  förklara orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att  

- arbeta med och förklara viktiga ord och begrepp i en skriftlig uppgift.
- använda dig av kartor i bokform och digital form för att berätta om ett land och förhållandena där.
- redogöra för faktainnehåll i arbetsområdet  utifrån ett antal givna frågor.

Samtliga uppgifter kommer du att arbeta med i första hand på lektionstid och du kommer att ha till gång till valfria källor.
Glöm inte att behandla dina källor källkritiskt!


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter