Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

LPP/ berättande text i Arabiska åk6

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 16 februari 2019

Undervisningen innehåller följande moment: • Träna på skrivandet, genom att skriva berättande texter. • Träna på grammatiska övningar. •. Muntlig presentation.

Hur ska vi arbeta

 •     Hög och tyst läsning av olika typer av texter.
 •     Läsförståelse, samtala om texter, svara på frågor, sammanfatta och reflektera med egna ord.
 •     Vi kommer att bearbeta texter tillsammans och enskilt. Du kommer att ge samt ta emot kamratrespons.
 •    Grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv meningens uppbyggnad..)
 •    Hörförståelse!
 •    Jämförelse mellan olika kulturer dvs hemlandet och Sverige.
 •    Träna på att skriva berättande text!
 •    Muntliga redovisningar.    

Du ska skriva en berättande text efter en viss struktur:

Steg1: bygga upp kunskap om ämnet.

Moment 1: Introduktion för att bygga upp egna berättelse.

Moment 2: Studera texten tillsammans Inledning, händelseförlopp, avslutning.

 

Steg2: att modellera genren.

Moment 3: Träna att beskriva personerna och miljöerna.

Moment 4: Träna att använda dialoger i texten.

 

Steg3: att skriva självständigt.

Moment 5: Eleverna börja skriva individuella ev. i par texter.

Moment 6: Redovisa inför klassen och Förbättra texten.

Moment 7: Utvärdera arbetsområdet.

 

Bedömning/Kunskapskrav åk 6

Bedömning sker utifrån:

 • Eleven deltar i samtal, diskussion som handlar om bekanta ämnen. 
 • Läsförståelse, hörförståelse, att kunna lyssna, skriva, tala och samtala. 
 • Eleven ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter och åsikter.
 • Eleven kan läsa och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar med korrekt grammatik och uppbyggnad.
 • Eleven ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan olika kulturer.
 • Eleven ska kunna genomföra en muntlig redovisning.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen
Generell matris i ämnet modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback