Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Från vikingatid till medeltid vt-19

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få jämföra dessa två tidsepoker med varandra samt med nutida förhållanden. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

Du ska kunna:

 

  • Ge exempel på hur vi kan veta något om vikingatiden.

  • Berätta om asagudarna.

  • Berätta om hur män, kvinnor och barn levde på vikingatiden och jämföra med andra tidsepoker.

  • Diskutera och beskriva levnadsvillkoren under vikingatiden.

  • Reflektera över vad som kan vara fakta eller fantasifulla påhitt i olika skildringar av vikingatiden.

  • Berätta om hur vikingarna blev kristna.

 

Under temats gång kommer vi att blanda teori med praktik. Vi kommer att utgå från faktatexter, skönlitteratur och filmer. Vi kommer att träna på förmågorna samtala, resonera, se orsaker och konsekvenser.

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Från Vikingatid till Medeltid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback