Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Ped Plan Fyrklövern Naturvetenskap mars vt 19

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Här kan man se vår planerade verksamhet utifrån barnens intressen och läroplanens intentioner

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vi bygger vär(l)den Lika / Olika behov våra kroppar har. Kost och hälsa   Naturvetenskap

Tidsperiod: Mars 2019

Förskolans namn: Skogsgläntans förkola

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder:2-5

År och datum: Mars 2019

Planeringen Upprättad av: Marie Emelie Carin

Vilket innehåll ska behandlas?
- Naturvetenskap Hållbar utveckling i det stora och det lilla

- Värdegrundsarbete

 

Vilka målområden i läroplanen berörs

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill utveckla lust att röra sig och känna glädjen i rörelsen

Nyfikenhet kring kroppen och dess funktioner. Varför behöver vi äta? Varför serveras olika skålar i matsalen? Varför behöver vi vila? Äter alla lika? Allergier

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Erbjuda lustfylld undervisning med rörelse till musik inne och ute. Barnen får vara med och skapa banor och påverka innehållet.

Ta reda på vad som intresserar barnen och vilken kunskap de har. Vilka funktioner känner vi till och intresserar vi oss för?

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Återger dokumentationen till barnen . Dokumentationene sitter synligt i barnens lärmiljöer.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Barnen har visat stort intresse för kroppens delar men framför allt för vår hälsa och sjukdomar. 
De har erfarenheter av olika sjukdomar och allergier. Vi är olika! De har tillägnat sig erfarenheter av kolhydrater, proteiner och vitaminer
och kroppsdelar

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har varit delaktiga i framställandet av lärmiljöerna, reflektionerna och innehållet i undervisningen.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Genom att använda olika undervisningsmetoder har vi lockat flera barn. och de har även närmat sig ämnet genom olika uttrycksformer
Vi pedagoger har varit välorganiserade och engagerade. Vi reflekterar kring att barnen inte självmant är så frågvis kring ämnet.

 

 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare

Vi har kvar våra lärmiljöer och fortsätter att reflekterar och utmana barnen för att väcka deras nyfikenhet. Vi bör reflektera kring vår undervisning och tillvägagångssätt.
Stötta

Reflekterar kring Quslisenkätens fråga om barnen är tjej eller kille. Är frågan relevant? Vad får det för konsekvens om vi kryssar tjej om det är en kille"

Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback