Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa, orientering och utevistelse åk 4-6

Gylle skola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med orientering och utevistelse. Genom att arbeta med kartor, allemansrätten, hur man klär sig och orientera sig i stadsmiljö och i bokskogen.

Bedömning:

Hur du löser uppgifterna genom att orientera dig till olika platser.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara under v.39, Ht 2020

 

Begreppslista:

norr, söder, öster, väster, sista säkra, tumregeln, tre-lagers principen, 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen
Mall Trelleborgs grundskolor för idrott och hälsa, orientering och utevistelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback