Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska årskurs 4 HT21/VT22

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Språket är ett viktigt redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Ett rikt och varierat språk bidrar till förståelse och verkar i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål

Det här ska du lära dig:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 
- samt söka information från olika källor och värdera dessa. 

Undervisning

I svenskämnet använder vi oss av läromedlet Klara svenskan som grund för undervisningen. Vi kommer även att arbeta med olika teman under läsåret där vi arbetar med de olika textgenrerna parallellt med boken Klara svenskan.

Så här kommer vi att arbeta:

- Skriva texter enskilt, i par och i grupp. 
- Lyssna till berättelser och olika böcker.
- Träna på att läsa, både genom tystläsning i klassrummet och högt inför andra.
- Träna på grammatik i form av ord, meningsuppbyggnad, rättstavning och skiljetecken m.m.
- Diskutera och argumentera i olika samtalssituationer.
- Lära sig strategier för att kommunicera i skrift och tal samt kunna tolka vad som står mellan raderna. 
- Bearbeta och utveckla egna skrivna texter
- Arbeta med pennan som redskap så väl som datorn.
- Söka information, granska olika källor och hur de används m.m. 
- Titta på film,
- Redovisa arbeten för att öva på muntlig framställning. 


Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna läsa enklare texter med flyt och använda lässtrategier.
- Kunna göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. 
- Kunna tolka och föra enkla resonemang om budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen. 
- Kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation. 
- Kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 
- Kunna skriva enkla gestaltande beskrivningar och enkla handlingar. 
- Kunna söka, välja ut och sammanställa information. 
- Kunna använda ämnesspecifika ord. 
- Kunna ge enkla omdömen om texters innehåll.
- Kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som bidrar till att upprätthålla samtal.
- Kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
SVENSKA årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback