Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål bosniska 1-3 Terminsplanering

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Under den terminen arbetar vi med ny tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter for att kunna bli bättre på att läsa,skriva,tala och lyssna. Samtidigt jämför vi bosniska och svenska med lika och olika språkliga och kulturella särdrag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, sjunga och spela spel och använda digitala verktyg. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket allt eftersom.

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

att kunna kunna samtala och berätta om upplevelser och händelser

att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag

att kunna återberätta textens innehåll som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att man kan förstå

 

 

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag som ni bygger själva av dom orden ni lärt er (t.ex. brev, beskrivningar, korta faktatexter och berättelser)

 

 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna

 

 • berätta, beskriva och förklara händelser på ett enkelt sätt

 

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter, sjunga och rimma och göra rollspel

 

 • använda digital teknik för att skapa multimodala texter och film

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • kan läsa, skriva och uttala bokstäverna i alfabetet
 • kan läsa enkla berättelser och kan återberätta handlingen muntligt
 • kan förstå det viktiga i berättelser och faktatexter 
 • kan läsa enkla faktatexter och kan beskriva innehållet muntligt 

 

 • kan skriva enkla berättande texter 
 • kan skriva enkla faktatexter 
 • kan skriva om det som du har lärt dig
 • kan stava ord som är vanligt förekommande i texter och kan kontrollera sig själv 
 • kan använda av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter

 

 • kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling är tydliga.
 • kan samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter
 • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen
Modesmål matris 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter