Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Startuppgift i Matematik åk 2

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Inom detta härliga arbetsområde som sträcker sig under hela terminen kommer vi att fördjupa oss i matematikens underbara värld.

Arbetsområde:

För att få den bästa starten på varje morgon kommer vi att arbeta med startuppgift i matematiken. Varje vecka kommer ett nytt område att repeteras eller att gås igenom och sedan arbetar man med detta under hela veckans första lektioner.

Konkreta mål:

Du kommer under terminen att få lära dig:

  • olika strategier för att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
  • Klockan-hel, halv, kvart i, kvart över
  • avrundning till närmsta tiotal eller hundratal
  • olika sätt att lösa olika räknehändelser
  • tallinjer och talföljder

Bedömning:

När arbetsområdet är över kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

  • använda olika strategier för att lösa mateamtiska uppgifter inom talområdet 0-1000.
  • lösa tal med hjälp av olika samband, t ex dubbelt och hälften.
  • räkna med överslagsräkning för att kunna bedöma rimligheten i olika uppgifter.
  • hitta mönstret i olika talföljder
  • skapa egna räknehändelser

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med att lösa olika matematiska uppgifter genom att repetera samma uppgifter under hela veckan. Detta ger oss möjlighet att lösa uppgifter på olika sätt varje dag och förhoppningsvis har man funnit ett sätt som vi kan använda vid liknande situationer framöver i t ex matteboken. Vi får också en möjlighet att i pargrupper kunna hjälpa varandra om det skulle uppstå svårigheter att lösa uppgifterna. Det finns möjlighet till en individualiserad undervisning genom att uppgifter finns på flera olika nivåer om behov finns.

Det finns även möjlighet till att arbeta med problemlösning i helgrupp och att kunna diskutera olika tänkbara lösningar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter