Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi Norden

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 april 2019

Vi kommer att läsa oss geografiska begrepp, namn på platser (i Norden) och kunna läsa av olika slags kartor. Vi kommer att lära oss om naturgeografi och kulturgeografi och studera hur det ser ut i olika områden samt på vissa platser och varför det ser ut just så. Vi kommer att lära oss om de fem nordiska länderna.

Undervisning (under lektionerna kommer du att)

 • Arbeta med Puls Geografi Norden.
 • Skriva faktatexter om de nordiska länderna.
 • Ha GOTW som har koppling till Norden.
 • Kolla på utbildningsfilmer om de nordiska länderna.
 • Kolla på Geografens Testamente Norden.

Mål för elev

 • Att få grundläggande kunskaper om natur- & kulturlandskap
 • Kunna resonera kring enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Lära sig geografiska begrepp som hör till Norden.
 • Lära sig om olika sorters kartor och kunna läsa av dem.
 • Att få grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och veta vart i världen de nordiska länderna ligger.
 •  

Bedömning

 • Att deltaga i diskussioner samt sin förmåga att resonera kring det vi arbetar med.
 • Sin förmåga att skriva faktatexter (om Nordens länder).
 • Sin förmåga att använda sig av geografiska begrepp som hör till Norden.
 • Slutprov geografi Norden.

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Geografitest - Norden
Geografitest - Norden