Skolbanken Logo
Skolbanken

Granens pedagogisk planering för naturvetenskap och teknik. VT19

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 april 2019

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

 

I den reviderade läroplan versionen från 2016 av lpfö 10 läggs större vikt vid det naturvetenskapliga området, där står bland annat att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen samt få lära sig om växter och djur och enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen. Läroplanen lyfter också att förskolan ska utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, samt för hur människan, natur och samhälle påverkar varandra. Vidare står det i lpfö 10/16 att förskolan ska hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. I läroplanen betonas också att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att verksamheten ska vara roligt och lärorik för alla barn.

Naturvetenskap i förskolan handlar om att undersöka vardagsfenomen och utforska omgivningen. Därför vi som arbetar på förskolan skapar en grogrund för ett intresse och arbetar med det på ett roligt sätt. Att man som pedagog låter barnen ett utforskande arbetsätt råda där barn ges förutsättningar för att få undersöka och analysera tekniska lösningar och själva bygga, skapa och konstruera ger barn förutsättningar att skapa en förståelse för hur teknik i vardagen kan se ut och att barn ska få utlopp för sin kreativitet och få tillgång till den kunskap som naturvetenskapen och tekniken erbjuder.(Utbildningsdepartementet:2010).  

 

Barnen på Granen har visat stort intresse och vill forska, undersöka, observera och göra experiment om:

1. Hur växter växer. Vad behöver växter för att gro?( Kanske Sol, Vatten, jord, näringsämne? Växtens livscykel).

2. Fysisk fenomenet: Solljuset, skugga, värme (Att se sambandet mellan sol, ljus, skugga, värme och de saker som skymmer och reflekterar solen).

3. Människokroppen: Matsmältningssystemet(munhålan, matstrupen, magsäcken). Kroppen behöver regelbundet tillförsel av näringsämnet för att växa.

Munhåla/tänder/munhälsa (Den första delen av matsmältningskanalen är munnen och tänder).Här lär vi oss om våra tänder och vilken funktion de har för vår kropp. Vad händer om man har dåligt munhygien? Vad är bakterier för något? Hur påverkar bakterier våra tänder och vår kropp?

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

 

Det vi tillsammans erfar och lär oss i undervisningen kommer att finnas tillgängligt i utbildningen. Barnen kan på så vis följa processerna i utbildningen och reflektera under sin vardag. Vi ser till att det finns faktaböcker och bilder tillgängligt i deras lärande miljö. Vi rör på oss och gör olika gympaaktiviteter både inne och ute. Vi använder tecken för att lära oss nya tecken, som t.ex. representerar olika frukt och grönsaker. Vi gör dokumentationen synlig så att barnen kan reflektera under utbildningen och följa processerna i det vi gör.

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

Vi ger barnen möjlighet att vara delaktiga i våra undervisningar och utbildningar genom att prova på själva och göra olika intressanta experiment.

Vi delar barnen i mindre grupper(5–6 barn i varje grupp). Beprövad erfarenhet visar på att undervisningen blir mer lustfylld då, vi använder oss av temasagan Ruby där en av karaktärerna, en hand-docka, presenterar ämnet eller ett experiment mm. Vår lärande miljö ska kännas spännande för barnen, som kan bidra till att de lär sig olika saker därför erbjuder vi en spännande och lärorik undervisning där alla barn kan vara delaktiga. Vi utgår från barnens intresse för ämnena och vad de vill lära sig.

Odla grönsaker och göra olika experiment, prata om växtens livscykel, vad de behöver för att växa. Här kommer barnen först att prata och lära sig om växternas livscykel och varför det är så viktigt för växterna att få vatten, sol, näringsämne, jord. Barnen erbjuds göra olika experiment vid odling av grönsaker för att kunna utöva olika experiment t.ex. att odla och sätta växten utan att vara i dagsljuset. Vad händer med växten utan ljus och varme? Sedan skavi göra ett annat experiment: Behövs det verkligen jord om man ska odla någon växt (här kommer barnen att göra ett experiment och odla några grönsaker utan jord och använda pärlor istället jord). Vad händer sen? Kommer det att växa grönsaker utan jord?

Vi gör olika experiment och undersökningar om fysikaliska fenomen; skugga, solljus och hur det går till att använda projektor som hjälpmedel istället solsken.

Vi lär oss om matsmältningssystemet och hur viktigt det är för vår kropp. Barnen lär sig de organ, som ingår i matsmältningssystemet. Vi pratar om våra tänder och bakterier som kan påverkar våra tänder om man har dåligt munhygien och hur bakterier över huvud taget påverkar våra kroppar både negativt och positivt.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

 

Normkritisk förhållningsätt: Genom att vara lyhörd i barnens samtal och aktivt arbeta med böcker, som lyfter frågor som är normkritiska. Vi pratar även om hur vi är mot varandra i gruppen. Vi pratar på ett respektfullt sätt och använder ett trevligt språk till varandra.

Hållbar utveckling: Vi sorterar tillsammans med barnen och använder återvinningsmaterial för vår skapande på granen. Vi använder ritpapper med omsorg på granen och pratar om vikten att det att bruka ritpapper med omsorg och kanske använda pappret några gånger och inte slänga i onödan. 

Flerspråkighet: Vi fortsätter med att lära oss nya ord som exempelvis frukt och grönsaker på olika språk, som är representerade i gruppen. Vi använder olika översättningslappar för att uppmärksamma några andra språk, som vi har i gruppen. Vi använder Appen som heter: Ugglo och vår PenPal och google översätt. 

Grön flagg, motorik och hälsa: Vi jobbar med de målen, som lyftes i grön flagg målen och vi uppmärksammar och värnar om vår hälsa. Vi pratar med barnen om vikten av att äta sunt och röra på sig. Vi gör olika experiment om bakterier.

Digitalkompetens: Vi använder olika lärande och intressanta appar som Numbers, Monster, Osmo, Green Screen, Spero m.mm i vårt lärande syfte.

Estetiska läroprocesser: Vi skapar med återvinningsmaterial Rävar från vårt tema saga Ruby och forskar om rävar.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

•Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.

•Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 

•Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

•Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge den möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback