Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Alfa-Beta- min egen bokstav!

Karlavagnen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 april 2019

Barnen är nyfikna på bokstäver och skriftspråk och flera barn pratar om "sin" bokstav lsajkölfköl

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 • Finns ett intresse i barngruppen och flera barn är bekanta med bokstäver och andra är "på gång"..

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • "Duscha" hela vår pedagogiska lärmiljö med bokstäver av olika slag och på olika vis med Alfa- Beta i täten :-)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Vi kommer dokumentera förmiddagens utbildning med lärplatta och delge barnen dokumentationen  på mötesplatsen före lunch. Spontana tillfällen för reflektion kommer också finnas under dagen.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

   

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 


 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback