Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Nyheter och källkritik

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi möts hela tiden av nyheter. Det kan vara på tv, i telefonen, på sociala medier, i tidningen eller kanske på radion. Men vad är en nyhet? Vilka är det som bestämmer att det blir en nyhet och hur ska vi veta att en nyhet är sann? Vi ska i detta tema källkritiskt undersöka nyheter och öka vår förståelse för vad olika nyheter kan handla om.

Det kommer få möjlighet att lära dig:

 • vad som kan vara en nyhet och en källa
 • Några källor du kan lita på
 • skillnaden på fakta och åsikt
 • ställa superfrågor
 • att tänka kritiskt när du hör/ser/läser något som du tycker verkar osant
 • berätta om några olika källors syfte 

Så här ska vi arbeta

 • ta del av nyheter från olika medier och sammanfatta nyheternas innehåll
 • se på filmserierna "Är det sant" och "Surfarna"
 • gruppdiskussioner
 • gemensamma genomgångar
 • träna på att använda de 5 "superfrågorna" Vem, Vad, När, Varför, Hur,
 • skapa och filma egna nyhetsinslag med hjälp av iPad
 • skriva egen information och nyhet 

Bedömning: 

Jag kommer bedöma er förmåga att 

 • berätta om vad en källa är och några olika källor som finns.
 • beskriva superfrågorna.
 • förklara skillnaden på fakta och åsikt.
 • värdera och samtala om en källa verkar rimlig.
 • beskriva hur en nyhetsartikel är uppbyggd 
 • dokumentera med hjälp av text, bild och rörlig bild 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback