Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Hållbar Framtid Grön grupp 2019

Skarsjö förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Världen behöver en ny berättelse! Genom hållbar utveckling ger vi barnen verktyg för hur vi kan leva i ett hållbart samhälle genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 

OBSERVATIONSFAS

 

 

 

Var är vi ? Nulägesanalys.

Vi ser att barnen engagerar sig i frågor som gäller natur och miljö, att de har mycket medkänsla kring djur och människans påverkan och relation till naturen. Barnen hamnar ofta i situationer där de får träna på att använda sig av sociala verktyg, vilket också är en hållbarhetsfråga. Det finns även ett stort faktaintresse bland barnen kring ekologi.

Utifrån dagens situation med klimatkrisen och förskolans styrdokument anser vi att detta område är prioriterat över alla andra områden.

 

PLANERING/GENOMFÖRANDE/DOKUMENTATIONSFAS

 

 

 

Vart ska vi?

 

Vilket projektinnehåll väljer vi utifrån nulägesanalys, läroplan, styrkort och vision?

 

Utifrån nulägesanalysen, förskolans styrdokument kring hållbar utveckling och barns sociala förmågor, samt förskolans fokusområde där hållbar utveckling är en del, väljer vi att rikta vårt arbete mot att ge barnen verktyg för en hållbar framtid.

 

För att arbeta med detta område vill vi ge barnen möjlighet att undersöka och erfara olika typer av material, såsom tex plast, metall, papper, jord. Vårt undersökande kopplas till människans relation och påverkan på miljön och naturen. Detta för att bidra till att skapa en medvetenhet hos barnen och ge dem verkliga verktyg för hur vi människor kan agera och förhålla oss till miljö och natur. Arbetet kommer att gynna barnens kreativitet och egna skapande där alla tankar och idéer är välkomna. Arbetet ska också gynna barnens utvecklande av deras sociala förmågor där vi lyfter fram samarbete, samspel, samförstånd, att mångfald berikar och att vi gör tillsammans.

 

 

Hur gör vi?

 

När vi svarar på nedanstående frågor kan du tänka utifrån både vårt förhållningssätt och organisationsfrågor.

 

Vi kommer att besöka naturen, vistas på våra stora utegårdar och använda oss av det som våra närområden erbjuder, tex som återvinningsstationer, affärer etc. Vi tänker använda oss av återbruksmaterial och det naturen ger, i vårt kreativa skapande.

I pedagogernas förhållningssätt lyfter vi fram att vi är lyhörda för barnens egna tankar och åsikter, att alla barn har rätt att bli hörda och sedda samt respekterade för sin åsikt. Hållbarhet handlar också om nedstressning, både för barn och vuxna, för att skapa hållbara individer. Som pedagoger kan vi också utmana barnens tankegångar och deras idéer för att skapa goda förutsättningar för ett utökat lärande.

Leken är grunden i vår verksamhet och vi ska ge rika tillfällen för barnen att utveckla och erfara sina nya upplevelser och kunskaper genom fri lek. Vi pedagoger kan även utveckla dessa lekar med planerade grupplekar som bidrar till barnens sociala samspel.

Vår miljö, både inomhus som utomhus, ska fyllas av vårt projekt så att barnen kan uppleva temat under dagen och i sin egen fria lek.

Utifrån boken Pyssla med Findus hämtar vi inspiration till att låta gosedjuret Findus flytta in med sin kartong. Findus kommer att hjälpa barnen till att bli klimathjältar genom att barnen får ta med sig Findus hem över helgen och göra en god gärning för klimatet. Barn och föräldrar dokumenterar gemensamt gärningen genom Findus lilla bok där man kan skriva rita om det man har gjort, på ett enkelt sätt.

 

 

 

 

 

 

Vad ska vi dokumentera?

 

 Vilket fokus väljer vi? Vad vill vi veta mer om, vad gör oss nyfikna?

 

Vi vill dokumentera barnens "aha", när barnen drar kopplingar och upptäcker samband, vilket ger dem ett utökat lärande. Vi fortsätter med att barnen själva får dokumentera i stor grad där de själva väljer vad som ska finnas med i dokumentationen.

 

 

REFLEKTIONSFAS

 

 

Hur blev det?

 

 

  • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
  • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
  • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation?
  • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
  • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

 

 

 

Hur går vi vidare?

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback