Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Nu vet vi mer om människans utveckling och att människor tillhör släktet Homo Sapiens. Isen har smält. Människorna har börjat vandra norrut och hittat till några platser i Sverige! Var redo att lära dig mer om jägare, samlare och bönder!

Tidsperiod

Vecka 18-23

Innehåll/Undervisning

Vi använder läromedlet Puls SO-boken sid 98-141 och arbetsbok 2. 

Du kommer att arbeta med:

 • stenåldern
 • bronsåldern
 • järnåldern

Du kommer att få läsa faktatexter om varje tidsålder. 

Du kommer att få se filmer om varje tidsålder.

Du kommer att få lyssna på ur När människorna kom.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska efter arbetsområdet utvecklat din förmåga att:

  • läsa och förstå faktatext och lära dig nya begrepp för arbetsområdet.
  • läsa, lyssna, titta och tala för att lära.
  • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
  • namnge de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern 
  • beskriva något om hur människorna levde i de olika tidsepokerna
  • berätta hur vi kan se spår från forntiden  

 

Hur ska du visa det? (bedömning)

Du kan visa din utveckling

 • muntligt i samtal med lärare, klasskamrater och med hela klassen vid genomgångar.
 • s
 • löpande självbedömning tillsammans med lärare i en matris.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk 3
Uppgifter
Stenåldern So-boken sid 102-103
Forntiden SO-boken sid 98-99
De första invandrarna So-boken sid 104-105

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback