Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska - Adventure Time

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Vi kommer titta på tv-serie ”Adventure Time”. Efter varje avsitt kommer eleverna få jobba med uppgifter kopplade till innehållet i avsnittet. Det kommer vara både enskilda- och gruppuppgifter, med fokus på muntligframställning och skriftlig förmåga.

Skriftlig pedagogisk planering

Ämne: Engelska - Adventure Time

Årskurs: 5

 

Nationella och Övergripande mål;

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Fokusförmågor/syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Centralt innehåll:

Lyssna och läsa – reception

·      Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

·      Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

·      Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

·      Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

·      Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

·      Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

·      Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Genomförande:

 

Vi kommer titta på tv-serie ”Adventure Time”. Efter varje avsitt kommer eleverna få jobba med uppgifter kopplade till innehållet i avsnittet. Det kommer vara både enskilda- och gruppuppgifter, med fokus på muntligframställning och skriftlig förmåga.

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Detta arbetsområde är helt utarbetat efter elevernas önskemål. Efter genomförd elevinflyttandeenkät framkom det att majoriteten vill jobba med film eller tv-serie. Många önskade även att utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga, så jag har bakat in det i arbetsområdet.

               

 

Kunskapskrav:

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. 

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Bedömning:

 

Kommer ske enligt kunskapskraven ovan samt elevens deltagande på lektionerna. 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Elever kommer få göra en utvärdering vid avslutat projekt.

 

 

Ansvarig pedagog:Martina Liljedahl           

Byskolan, Södra Sandby

Datum:190507


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter