Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi på Stora Äpplet

Skarsjö förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Vi känsla och Unikum Hur hjälper vi varandra på Stora äpplet? Hur ser vår vardag ut på Stora Äpplet? Rutiner, regler, rum, bemötande, material Hur får vi våra föräldrar att läsa och vara delaktiga i Unikum

Innehåll

Vi kommer att använda oss av Polyglutt och boken ”Alla tre inne på förskolan” tillsamman med barnen kommer vi att gå igenom rum för rum, ett i taget där vi går igenom vad som finns och materialet, vad kan man göra och vad vill barnen göra och ha för material  Våra rutiner, tema, val, hall och duk ansvarig, samling, reflektion och gruppstärkande lekar. 

 

Eget föräldrarfika med Unikum som fokus, tamburkontakt, ”dutten” upp på tavlan i hallen när ny lärlogg ligger ute  

.

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Vad ska läras? Att ge barnen trygghet på vår avdelning samt skapa regler och rutiner tillsammans med våra barn, skapa vi känsla i vår nya barngrupp.

 

Göra föräldrarna delaktiga genom Unikum

Det är sen viktigt att fundera över varför det är viktigt för barnen att möta detta ämnesområde ur ett större perspektiv, ett livsperspektiv men också ett globalt perspektiv. När ni har pratat ihop er kring varför det är viktigt att arbeta med ämnesområdet formulerar ni syftet som en generativ fråga. Det vill säga en fråga som kan växa i olika riktningar och som väcker nyfikenhet och lust att utforska hos både barn och vuxna. Du känner igen en bra generativ fråga på att du får den att "poppa", nya frågor och tankar poppar upp i barnens och våra huvuden. Den generativa frågan ska fungera som ledstjärna under hela processen. (Läs mer sid 140 - 142)

Generativ fråga: Hur hjälper vi varandra på Stora äpplet, hur ser vår dag ut på stora äpplet? Regler rutiner,rum, bemötande, material  

Hur får vi föräldrarna delaktiga och läsa Unikum?

Syfte: Vi känsla

Samspel förskola hem

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18: Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra  

 

Vårdnadshavarna ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen och utbildningen

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

2/3 av barngruppen är kvar 1/3 komme fin från lilla äpplet, vi behöver skapa en vi känsla, samt att barnen skall få vara delaktiga i våra nya gemensamma regler, rutiner, samt miljö.

 

Föräldrarna har språkliga svårigheter vi ser en väldigt liten delaktighet på Unikum  

Barnens intressen, initiativ och behov:

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse:

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor:

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp:

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

 

Kriterier: (ev hänvisning till matris)

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter:

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning:

3c: LÄRMILJÖ

- Sammanhang (kontext)
- Material och teknik
- Samverka, samarbeta och samlärande

Lärmiljö:


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Matriser i planeringen
Matris för uppföljning av måluppfyllelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback