Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompis böckerna Hallon röd och Smultron grön ht19

Skederids förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vad kan kompis böckerna ge oss för verktyg för att den nya gruppen ska gå från ett ”jag” till ett ” vi”? Hur ska vi förhålla oss till varandra för att skapa en bra gruppdynamik?

 

1. MÅLOMRÅDE

VAD & VARFÖR

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: Barngruppen ska gå från ett ”jag” till ett ”vi”. Vi ska bli en grupp tillsammans där vi respekterar varandras olikheter. Vi ska lära oss hur man uppför sig mot varandra, vänta på vår tur och vilka regler och rutiner som finns. Vi ska vara tydliga med daglig information till vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande samt skapa möjligheter för vårdnadshavare att ha inflytande i verksamheten. Vi lär oss att kommunicera med hjälp av teckenstöd.

Syfte: Att våga vara en egen individ. kunna vänta på sin tur i t.ex. kön till matsalen eller till toaletten. Ha ett trevligt uppförande. Kunna följa regler och de rutiner som finns. Vi har en daglig dialog med vårdnadshavare om barnets dag för att de ska få en inblick i barnets enskilda utveckling och få information om hur dagen har varit. För att utveckla sitt sätt att kommunicera med varandra använder vi teckenstöd.

 

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Barnen måste lära sig att ta hänsyn och visa respekt till varandra och sin omgivning för att vi har alla lika värde. Vårdnadshavare måste få information om den dagliga verksamheten för att kunna följa och påverka sitt barns utveckling på förskolan.

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18: 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER OCH BEHOV

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov: Barnen vet att man behöver ta hänsyn till andra människor när man leker och är i den pedagogiska verksamheten men det blir inte alltid som man har tänk sig. De vet att man ska vara en snäll kompis och följa regler och rutiner men det faller ibland bort. Därför behöver vi arbeta med det så att barngruppen får möjlighet att prata om och förstå vilka regler vi har nu i den nya gruppen.

 

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: För att barnen ska förstå att de behöver ta hänsyn till varandra och leva sig in i andra människors situation och vilja hjälpa andra behöver vi lära oss att vänta på vår tur, lära sig vad man får och inte får göra. Visa hänsyn i leken och fråga om man får vara med i leken. Vi behöver dela med oss av leksakerna utan att det blir konflikter. Vi behöver gå från ett ”jag” till ett ”vi”.

 

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor: Barnen ska lära sig att vara goda kamrater, se andra barns behov och kunna säga förlåt och kramas vid konflikter. Barnen måste också förstå att vi måste kommunicera med varandra istället för att riva och slita saker ur händerna. På förskolan har alla samma rättigheter och skyldigheter att att visa respekt och hänsyn till sina medmänniskor.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp: Vad är vänskap?

Vad betyder och innebär regler och rutiner?

Vad innebär respekt?

Vad betyder allas lika värde?

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

Barnen är kompetenta och vi i arbetslaget behöver hjälpa barnen att få utveckla dem sidorna. Vi ska hjälpa och stötta barnen i den pedagogiska verksamheten. Vara där barnen är och dela upp barnen i mindre grupper så varje barn blir sedd och hörd. Vi kommunicerar med hjälp av teckenstöd och verbalt språk. Vi tar hjälp av bilder för att barnen ska förstå vad vi pratar om. Barnen får en samtals sten i handen på samlingen för att de ska förstå vem som har ordet. Vi ska se till att alla får tala. Vi dokumenterar barnens utveckling och utvärderar och följer upp för bredare utveckling.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

 

Kriterier: Kan barnen visa respekt och förståelse mot sina medmänniskor? 

Har de visat att de förstår och följer rättigheter och skyldigheter som finns på förskolan.

Vet barnen vad allas lika värde innebär?

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Vi utvärderar i arbetslaget på reflektion samt med barnen i samlingen. I den pedagogiska dokumentationen kan vi följa barnens utveckling med start vart är vi och vart ska vi? Hur ska vi komma vidare? Resultatet ser vi när vi reflekterar med barnen. Föräldrarna blir delaktiga genom veckobrev och daglig kontakt med pedagoger.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter: Vi startar upp med att läsa kompisböckerna för barnen. Där går vi igenom våra frågeställningar och läroplansmål. Vi diskuterar vad som händer i böckerna och hur barnen kan agera om de hamnar i liknande situationer på förskolan. Vi påminner varandra om vilka regler vi har. Vi skriver tillsammans ner vilka regler vi har.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

 

Formativ uppföljning: Vid reflektioner och utvärderingsdagar. Vi reflekterar tillsammans personal och barn för att se vad barnens intressen leder oss vidare mot?

3c: LÄRMILJÖ

Vi delar upp barnen i mindre grupper i våra lokaler för att skapa en lugnare arbetsmiljö för barnen. Tar fram lämpligt material där barnen kan leka med och utforska tillsammans för gruppdynamiken ska stärkas. Vi gör samarbetsövningar där vi lär känna varandra. Vi experimenterar, målar och använder kroppen som hjälpmedel när vi utforskar miljön. Det ska vara lätt för barnen att hitta sakerna. Vi pedagoger finns i barnens närhet och är medforskande för att hjälpa och stötta vid behov. Miljön utomhus som är den tredje pedagogen skapar dagligen nya utmaningar för barnen då den ständigt förändras. Det ger insikt om att allt är föränderligt.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen
Matris för uppföljning av måluppfyllelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback