Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hackebackeskogen Rävekärrs förskola, Matematik ht19/vt20

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Matematik.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

 Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ökad förståelse för geometriska former och matematiska mönster. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Fokusområdets underrubriker och de konkreta aktiviteterna kopplade till dessa

Geometriska former - Vi presenterar formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Barnen får leta efter former i miljön, fotografera dessa med iPad samt skapa med hjälp av lock och kartonger i olika former.

Matematiska mönster - Skapande av mönster med hjälp av duplo. Utskilja och skapa matematiska mönster i naturen.

Problemlösning och matematiska resonemang - hjälpa barnen till reflektion och utforskande med hjälp av frågor kring vardagsnära matematiska dilemman. tex hur man delar frukt för att det ska räcka till alla barn.

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter