Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hackebackeskogen Rävekärrs förskola, Språk ht19/vt20

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.


 Fokusområdets underrubriker och konkreta aktiviteter kopplade till dessa.

 Högläsning: Vi kommer att ha planerad läsning i mindre grupper av medvetet utvalda böcker. Olika arbetsformer såsom flanosagor, vanliga böcker, sagopåsar samt digital presentation (Polyglutt och projicering med hjälp av projektor) kommer att användas.

Samtala om texter- Vi stannar upp och har dialoger med barnen om vad som händer när vi läser. Fokus på öppna frågor och lyhördhet kring barnens tankar och intresse.

Berätta- Vi kommer att berätta sagor med hjälp av rekvisita och inlevelse för att skapa en magisk stämning. Barnen uppmuntras att få vara delaktiga i sagan.

Flerspråkighet och TAKK- Vi kommer att visa sagor och sånger på olika språk t.ex via Polyglutt. I utbildning och undervisning kommer vi att använda oss av TAKK och bildstöd. T.ex använder vi TAKK i sånger och rutinsituationer. 

Läsmiljö och läsande förebild - Vi ser regelbundet över våra lärmiljöer och att böckerna är lättillgängliga för barnen. 

Skriftspråk - Vi kommer att försöka medvetandegöra barnen om skriftspråkets betydelse på olika sätt. Dels att visuellt visa alfabetet samt barnens namn. Även genom att involvera barnen när vi pedagoger skriver och läser så att de får möjlighet att se att bokstäverna har en betydelse.

Rim och ramsor- Vi kommer att använda rim och ramsor i samling och vid matsituationen.

Sång - Vi kommer att sjunga i samlingen samt vid andra passande tillfällen.

Samverkan med bokbuss och bibliotek - Vi kommer att besöka bokbussen regelbundet.

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback