Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2 Vt-21, Diamantjakten

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 augusti 2021

Här kommer du följa med Asta, Bea och Cesar på nya äventyr.

Tidsperiod

 •  vecka 2-23. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 12 – Bakom spegeln

 • skriva brev
 • att hitta och återge direkt uttryckt information i texten
 • skriva längre utvidgade svar

Kapitel 13 – Kändisklassen

 • ämnesspecifika ord, kategorisering
 • intervju
 • studieteknik stödord
 • sammanfatta med egna ord

Kapitel 14 – Dagboken

 • berättelsekarta
 • känslor
 • känsloord

Kapitel 15 – En nalles irrfärder

 • berättelse ur två perspektiv
 • repetera vokalljuden

Kapitel 16 – Allt försvinner

 • träna ordklasser
 • struktur i en tidningsartikel
 • skriva en artikel

Kapitel 17 – Gavinis guld

 • händelseförlopp med röd tråd
 • annonser, olika typer av annonser
 • skriva en egen annons

Kapitel 18 – Klockan tickar

 • liknelser och metaforer
 • faktatexter
 • VÖL-modellen
 • tankekarta

Kapitel 19 – Feber till frukost

 • sammansatta ord
 • ng-ljudet 

Kapitel 20  Buenos Aires, nästa!

 • skriva sammanfattning
 • berättelsestruktur
 • berättelsekarta

Kapitel 21 – Galna ungar

 • talstreck
 • sökläsning
 • dialog eller samtal

Kapitel 22 – Fördröjning

 • verb i nutid och dåtid
 • räkneord: grundtal och ordningstal

Kapitel 23 – Var är nallen?

 • empati
 • händelseförlopp
 • leka med ord

Kapitel 24 – Önska mig lycka till

 • sökläsning
 • uppfatta och beskriva skillnader
 • lägesord
 • läsa och följa instruktioner

Kapitel 25 – Slut för idag, tack för idag

 • frågor på djupet
 • skriv och berätta om olika känslor
 • korsord

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Diamantjakten - kapitel 12
Diamantjakten - kapitel 13
Diamantjakten - kapitel 14
Diamantjakten - kapitel 15
Diamantjakten - kapitel 16
Diamantjakten - kapitel 17
Diamantjakten - kapitel 18
Diamantjakten - kapitel 19
Diamantjakten - kapitel 20
Diamantjakten - kapitel 21
Diamantjakten - kapitel 22
Diamantjakten - kapitel 23
Diamantjakten - kapitel 24
Diamantjakten - kapitel 25
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback