Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lilla Björn, Pedagogisk planering Språk ht19/vt20

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten

För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger.

Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.


 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 

 • Läsmiljö och läsande förebild - Vi skapar inbjudande läsmiljöer på flera olika ställen på avdelningen, där böcker har en central roll. Barnen ska kunna sätt sig avskilt för att få läsro, men det ska även finnas miljöer som inspirerar att leka sagan. Det ska även finnas plats där vi kan läsa för flera barn.  Vi använder oss även av digitala verktyg för att göra detta. Genom att vi pedagoger är läsande förebilder vill vi få barnen att intressera sig för text, och för språkets uttrycksmöjligheter samt att etablera ett livslångt intresse för läsande. Detta gör vi genom att tex läsa böcker med inlevelse och på olika sätt, bokpromenader, använda rekvisita och arbeta med bildernas och textens innehåll och sammanhang. Vi kommer ha en barngrupp med många olika modersmål så vi kommer använda oss av Polyglutt för att alla ska kunna delta och få höra böcker och texter på sitt eget modersmål.

 

 • Samverkan med bibliotek/bokbuss - Vi går kontinuerligt till bokbussen och lånar böcker. Vi lånar medvetet böcker som ska inspirera barnen inom olika områden som intresserar barnen, tex djur eller fordon. Vi har en dialog med bibliotekarie och får tips om nyutkomna böcker för yngre barn men även böcker som knyter an till aktuellt tema. Vi förbeställer även färdiga lådor med böcker  från bokbussen som berör aktuella ämnen på avdelningen. Efter att vi varit och besökt bokbussen Ska vi presentera de nya böckerna på olika sätt i olika konstellationer tex på samling, vid lässtund eller sätta upp de nya böckerna på speciellt valda tavellister.

 

 • Sång och musik - återkommande sångsamlingar. Sångerna som vi sjunger är medvetet utvalda efter årets tema, årstider, intresse hos barnen. Vi använder oss även av Qr-koder, spotify, sångkort och lådor med rekvisita till olika sånger. Vi kommer kombinera färdig musik och sånger med egna spngsamlingar och utforska instrument.

 

 • Rim och Ramsor - Återkommande aktiviteter på våra undervisningstillfällen och i utbildningen under dagen med rim och ramsor så som matramsor, fingerramsor, böcker på rim.

 

 • Samtala om texter - Genom boksamtal (eftertänksam dialog och dialogisk högläsning),  Vi hjälper barnen att skapa strategier för att utveckla förståelse för texten i böckerna, till exempel uppmuntra frågor eller konstaterande samt bekräfta och upprepa barnens interaktion. Vi vill hjälpa barnen att sätta ord på det dem upplever, förmedlar och säger.

 

 • Flerspråkighet/TAKK - Ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom TAKK och uppmärksamma de modersmål som representeras i barngruppen. Arbeta med enkla ord så som hälsningsfraser, frukt, mjölk, vatten och känslor. Även ord kopplade till årets tema ”Hugo-vilken cirkus!". Lyssna på sånger på andra språk, läsa sagor via appen polyglutt på andra språk, låna böcker från biblioteket på andra språk. Vi kommer också använda oss av bildstöd och bildschema för att förtydliga olika sammanhang för barnen. 

 

 • Skriftspråk - arbeta med skriftspråket på ett lekfullt sätt visualisera bokstäver för barnen på olika sätt och uppmuntra samt bekräfta barnen i möten med text. Med de äldsta barnen vill vi även arbeta med ikonotexten, att stötta barnen i att förstå samverkan mellan bild och skriven text i böckerna.

 

 • Högläsning - arbeta dagligen med läsning. Barnen ska få uppleva olika typer av läsning och litteratur. Högläsning för barnen varje dag i mindre grupper. Barnen kommer delvis få välja böcker efter intresse men också att vi väljer böcker beroende på bokens syfte. Vi använder oss även av digitala verktyg tex genom Polyglutt och programserier på UR som "Läs med sagor", "Lässugen"

 

 • Berätta -  berätta sagor med hjälp av flanobilder, rekvisita för att åskådliggöra det vi berättar för barnen tex genom att projicera bilder på väggen, använda oss av olika appar: Green screen, Animate anything. Vi skapar egna berättelser utifrån karaktärerna i temaboken. Vi berättar sagor i skogen med hjälp av naturmaterial och stenar målade till karaktärerna i boken. 

 

 • Ordförråd - arbeta med ordförråd genom att förklara ord, sätta ord på det barnen gör, kommunicera/samtala med barnen. Läsa för barnen, arbeta med motsatsord, rimord. Ge barnen möjlighet att återberätta upplevelser från sin vardag och även arbeta med återberättande genom ett förutbestämt tema t.ex saga.

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback