Skolbanken Logo
Skolbanken

Avdelningsmål för Myran 2019/2020

Helenedal, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte:

Med tanke på att vi är en helt ny barngrupp, är det viktigaste att barnen känner sig trygga hos oss. Så att de får förutsättningar att utvecklas på förskolan genom leken på ett lustfyllt sätt. Vi strävar efter att barnen ska känna trygghet i gruppen samt utvecklas i sin identitet. Vi vill erbjuda barnen en miljö som främjar deras språkliga utveckling. 

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Målkriterier

Det vi vill se:

 • är att barnen är hjälpsamma mot varandra, visar empati mot varandra. Vi pedagoger är goda förebilder för barnen, vi hjälper varandra och jobbar för att ha ett gott klimat på avdelningen.
 • är att barnen känner sig trygga i gruppen hos oss på Myran och att de vågar visa när det är något dem inte vill.
 • är att barnen vågar prova nya saker i leken och planerade aktiviteter på avdelningen.
 • är att se barnens språkligautveckling främjas i leken och de planerade aktiviteterna vi har.

 

Målet når vi genom att

 • Att vi pedagoger finns nära barnen på deras nivå och stöttar samt hjälper i lek och vid konflikter.
 • Under dagen övar vi på turtagning och sociala regler, dvs. hur man är en bra kompis.
 • Benämner saker vi gör och ser under dagen, vi använder mycket sång, rim och ramsor.
 • Vi erbjuder barnen olika typer av aktiviteter bland annat, skapande och organiserade lekar.

 

 

 

 

 •  

  Reflektion och Analys

  Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

  Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

   

  Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

  - Utmaning till barnen?

  - Förutsättningar/Förberedelser?

  - Hur gjorde barnen?

  - Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

  - Hur ger vi tillbaka till barnen?

  - Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

  - Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

  - Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 •  


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback