Skolbanken Logo
Skolbanken

Myran planering 19/20

Sagobackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

1.Prioriterade läroplansmål 

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Omsorg, utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen

väljer ni längst ner på sidan. Utgå från nulägesbeskrivningen eller från vad utvärderingen har visat. Svara på frågan:

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

 

Kompistema

Vårt syfte med att arbeta med ett kompistema är att ge barnen verktyg och strategier att använda i det sociala samspelet, de får också en förståelse för att vikten av att respektera varandra som vi är och visa hänsyn till varandra. Vi vill att barnen ska vara trygga i sin identitet och lära sig att säga till när något inte känns bra. Miljön på förskolan ska vara inkluderande och tillåtande, där alla tar ansvar för sina handlingar.

 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet ar uppnått. Svara på frågan:

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

 

Vårt mål är att erbjuda barnen metoder som vi ser dem använda i situationer som:

-Våga säga till/prata när något känns fel

-Vänta på sin tur

-Lyssna på varandra 

-Samarbeta

-Visa känslor

-Säga STOPP, använda STOPP-tecknet

-Vara hjälpsamma

-Visa empati ex när någon är ledsen

 

3. Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet är ett medel för att nå målen i planering. Svara på frågan:

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

 

I Kompistemat kommer vi framförallt att utgå från "Tio små kompisböcker", där varje bok behandlar ett ämne ex när en är arg eller att säga STOPP. 

Vi kommer att arbeta med en bok åt gången under en viss tid och all vår planerade verksamhet kommer ha sitt ursprung där, men efterhand kommer vi väva in barnens intresse och behov i arbetet. Barnen får prata om boken, om vad budskapet är och vi kommer ha olika aktiviteter. Vi tar vara på varje tillfälle, både planerade och spontana att utmana barnen i deras utveckling och synliggöra deras lärande.

Arbetet ska vara lekfullt, kreativt och roligt för barnen och alla våra barn ska kunna delta i verksamheten. Att kunna göra sig förstådd och få möjlighet att uttrycka sig är det viktigaste verktyget för att kunna vara delaktig i ett sammanhang, för att alla ska kunna vara delaktiga så arbetar vi med både tecken som stöd och med bildstöd. Barnen kommer vara vara både i mindre grupper och tillsammans alla under våra olika aktiviteter. När barnen är i mindre grupper så kan alla lättare komma till tals och kan bli trygga i en lugnare miljö.  

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)? Tex. genom observationer och film.

 

Så här följer vi upp:

 

Barnens utveckling och lärande kommer vi att dokumentera genom samtal, observationer av barnens handlingar och konversationer.

Dokumentationen kommer finnas på vår dokumentationsvägg och på Unikum.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter