Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

1 - 9

Lag och rätt år 7

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 november 2017

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I alla sammanhang måste det finnas klara regler för vad som gäller. Det kan vara på ishockeybanan, i trafiken eller samhället i stort.

I kapitlet Lag och rätt behandlas de regler som bestämmer hur vi ska leva tillsammans i samhället.

Mål

 • Du ska få kunskap om det svenska rättssamhället men även få exempel från andra delar av världen
 • Att känna till hur man har sett på brott och straff genom tiderna
 • Att känna till olika ord och begrepp inom juridiken
 • Att fundera över och diskutera kring "Vad är ett brott ?" "Varför begår man ett brott ?"
 • Att känna till processen från gripande till straff eller frikännande
 • Att veta hur en rättegång går till
 • Att få kunskap om tingsrättens, polisens och kriminalvårdens arbete
 • Att känna till olika straff som finns
 • Att veta vilka olika rättsinstanser som finns

Arbetssätt

 • Lärarledda lektioner av det centrala innehållet
 • Diskussioner kring normer och regler i samhället och hemma
 • Ställningstaganden i olika etiska dilemma
 • Tingsrättsbesök
 •  
 • Textläsning som hör ihop med arbetsområdet

Redovisningsform

 • Vi kommer att arbeta med Lag och rätt under ca 12 lektioner

 • Du ska vara aktiv under hela arbetets gång och delta i diskussioner och läxprov

 • Arbetsområdet avslutas med ett prov

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din aktivitet under lektionsgenomgångar, din vilja att delta i diskussioner, din förmåga att läsa och analysera texter och ditt resultat från slutprovet.

Reflektion

 • Har du varit tillräckligt aktiv under lektionerna ?
 • Vad har du lärt dig ?
 • Vad har varit mest intressant under arbetsområdet ?
 • Vilken informationskälla tyckte du var bäst ?

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback