Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Språkskrinet Detektiv år 3

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Tanken med Språkskrinet är att alla ska få verktyg för sitt skrivande. Samtidigt ska du ska få skriva olika sorters texter med din egen skapandekraft som utgångspunkt.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta i Språkskrinet Detektiv, individuellt och tillsammans med andra
 • skriva olika slags texter, för hand och på dator
 • fokusera på texters uppbyggnad, inledning-handling-avslut
 • arbeta med läsförståelse

ARBETSOMRÅDE

Under året kommer du att få arbeta med:

Ordkunskap
-ordklasser
-analogier
-talesätt
-synonymer
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-antonymer
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken
-tj-ljudet
-frågeord

Skrivning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Läsning
-högläsning
-tyst läsning
-läsförståelse 

Tala och Lyssna
-högläsning
-berätta för varandra
-gemensamma samtal
-genomgångar

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera så att åhöraren förstår
 • berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • läsa och förstå det du läser
 • använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • klarat de nationella proven för år 3

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera skriftligt och muntligt
 • läsa och förstå olika slags texter
 • kunna skriva en berättelse med en tydlig handling
 • kunna skriva en enkel faktatext där grundläggande information återges

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback