Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2019

När vikingatiden slutade för ungefär 1000 år sedan började medeltiden. Så kallas tiden från 1050 till 1520. Om vi kunde åka till medeltiden i en tidsmaskin skulle vi uppleva att mycket var annorlunda jämfört med vår tid. Man kan undra om människorna tänkte som vi ? Pratade de om samma saker ? Vad var man rädd för ? Hur var det att leva på landet och i staden under medeltiden ? Vilka sjukdomar fanns det på den tiden ? Vilka straff hade man under medeltiden ? Vilka högtider firade man ? Hur levde man som riddare? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på i vårt arbetsområde om medeltiden.

Till dig som elev:

 

Detta ska du lära dig:

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • utveckla din historiska referensram kring tidsperioden mellan 1050-1520 e. Kr. 
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • Analysera hur kristendomen påverkar och påverkats av förhållanden och skeenden i samhället under tidsperioden. 

 

 

Du skall:

-veta när medeltiden inföll

-känna till hur landskapet var uppbyggt kring byar och städer och hur det var att leva i de olika miljöerna

-känna till maktförhållanden och kyrkans roll under medeltiden

-kunna redogöra för några viktiga händelser och personer under medeltiden

-kunna beskriva livsvillkoren för medeltidsmänniskan

-jämföra livsvillkoren med våra livsvillkor

 

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få översiktliga kunskaper om medeltiden under gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att läsa i olika typer av böcker, söka information via internet, se på film, skriva egna texter och illustrera dem med bilder.  Vi arbetar gruppvis med olika områden inom medeltiden.Vi redovisar  skriftligt och muntligt i form av en plansch.

 

Så här blir du bedömd:

Vi bedömer din arbetsinsats fortlöpande under arbetets gång.

Är du aktiv och deltar i diskussioner ?

Är du delaktigt i gruppens samarbete?

 

Vi bedömer textens innehåll. Kan läsaren förstå din text ? Beskriver texten innehållet på ett utförligt sätt ?

 Kan du analysera och dra egna slutsatser ?

Deltar du aktivt genom att lyssna på redovisningarna samt genom att ställa frågor och föra olika resonemang ?

 

 

 

 Vi bedömer också din förmåga att:

-kunna placera in medeltiden i rätt tidsperspektiv

-kunna redogöra för några viktiga händelser och personer under medeltiden

-känna till maktförhållanden (de fyra ständerna) och kyrkans roll under medeltiden

-kunna beskriva hur det var att leva på landet och i staden under medeltiden

-kunna beskriva livsvillkoren för medeltidsmänniskan och jämföra med våra livsvillkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Begreppen religion och livsåskådning.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Historia åk 4-6
Svenska åk 4-6
Bild åk 4-6
Religionskunskap åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter