Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden - orsaker, händelseförlopp och följder.

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Under momentet i Historia kommer du att läsa om de händelser som skedde under mellankrigstiden, andra världskriget samt efterkrigstiden och kalla kriget. Ni kommer att läsa om orsaker till och konsekvenser av dessa händelser och bekanta er med några av 1900-talets centrala personer.

Genomgångar, lektionsuppgifter, läsning i läroboken samt filmer.

 

Du blir bedömd under muntlig aktivitet på lektionerna, de olika uppgifterna vi löser i klassrummet samt slutuppgifter som berör mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Historia Kunskapskrav år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback