Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

NO - Vatten och luft

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Vatten är grunden för allt liv på jorden. Allt som lever är beroende av vatten. Det mesta av vattnet som finns på jorden kan vi inte dricka för att det är för salt. Men vad är vatten uppbyggt av? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 

 • vad vattenmolekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft

 

Viktiga begrepp: atmosfär, atom, molekyl, avdunstning, fast form, flytande form, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas.

 

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i Koll på NO - kapitlet: Vatten och luft
 • arbeta i aktivitetsboken 
 • titta på film
 • utföra olika experiment och skriva rapport.
 • samtala om t.ex. vad ett moln är, vad som händer i ett vattenverk och vilka gaser som finns i luft, både i helklass och i mindre grupper
 • Svenskt vatten.se - Vattenskola de 9 stegen som avslutas med ett quiz och diplom.
 • studiebesök till reningsverket.
 • Återberättande text om besöket i ämnet svenska.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar aktivit i gemensamma diskussioner.

Du arbetar med de uppgifter som tilldelas. 

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet.

Du besvarar frågorna på No-provet så utförligt du kan.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback