Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Samhällskunskap - Ekonomi, Samerna & Norden

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Eleverna kommer under höstterminen att läsa om arbete och pengar samt Samerna & Norden. Eleverna kommer att träna på att få göra en budget och lära sig om samhällets pengar. Vi kommer läsa om urfolket samerna och resa utanför Sveriges gränser.

Mål: 

  • Kunna förklara begreppet ekonomi.
  • Berätta om olika yrken nu och i framtiden.
  • Förklara om regler och lagar om arbete.
  • Förklara vad skatt är och vad skattepengarna används till. 
  • Kunna göra en budget. 
  • Berätta om de mänskliga rättigheterna och delar ur barnkonventionen. 
  • Ha kunskap om Samerna och deras historia.
  • Kunna berätta kort om Nordens uppbyggnad och historia. 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt. 

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass. 

Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback