Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

- Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld". - Vi använder oss av bland annat boken Koll på NO.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog och vilken som är vanligast i Sverige

* kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

* känna till namnen på några träd i de olika skogarna

* kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

* känna till några rovdjur och bytesdjur

* veta vad människan använder skogen till

* kunna förklara vad som menas med allemansrätten

* kunna förklara vad fotosyntes är

Begrepp att kunna: allemansrätt, barrskog, blandskog, bytesdjur, lövskog,nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog (kulturskog), rovdjur, rötter, urskog, fotosyntes och årsring.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO 4

* titta på filmer

* skriva anteckningar

* göra besök i naturen

Såhär visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet
och
* ett skriftligt prov  som bygger på de frågeställningar som tagits upp i denna planering.

Lycka till!

Barbro och Annette


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback