Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Hi: Nationalism, imperialism och första världskriget ht19

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Nationalismen förändrar Europas karta samtidigt som europeiska länder erövrar världen. Första världskriget kryper närmare...

Konkretiserade mål

Du ska:

  • ha kunskaper om de förhållanden som råder kring perioden första världskriget och visar detta genom att ge olika historiska exempel i dina resonemang 
  • kunna förklara de bakomliggande orsakerna till kriget
  • kunna se följderna/effekterna av kriget
  • kunna vara källkritisk
  • använda relevanta historiska begrepp 

Undervisningen

Vi börjar med uppgifter och diskussioner kring nationalism och imperialism, både som historiska epoker och som orsaker till första världskrigets utbrott. Vi resonerar vidare om orsaker till krigets utbrott och bygger på med begrepp som maktkamp. Vi tränar på att se sambanden mellan de olika orsakerna.

Vi går vidare med med utvecklingen under kriget. Vi har genomgångar, diskuterar, ser på film, går igenom krigspropaganda för att känna till krigets viktigaste händelser. Där efter tittar vi på krigets följder/effekter och gör kopplingar framåt i tiden.

Det är viktigt att ni visar era kunskaper genom att vara aktiva under lektionstid.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

  • dina "fakta"kunskaper kring arbetsområdet
  • din förmåga att förklara orsaker till historiska händelser  
  • hur du hanterar källor och är källkritisk
  • din förmåga att använda begrepp

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Bedömning i historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter