Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska åk 6 Introduktion

Elmsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Under den första terminens spanska har du möjlighet att lära dig var spanska talas i världen, lära dig enkla fraser för att berätta om dig själv och ta reda på något om en annan person samt lära dig viss elementär grammatik.

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på

I ämnet spanska är det fem olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna.

Detta ska du lära dig

Då vi tränar förmågor och strategier för att lära har vi naturligtvis ett konkret stoff vi bearbetar. Här är det stoff vi arbetar med under den första terminen.

- tal 0-20
- hälsningsfraser
- att förstå instruktioner och uppmaningar och kunna uppmana någon något
- att tala om djur
- adjektivets placering efter substantivet
- att sjunga enkla sånger 
- att ställa och besvara enkla frågor för att få veta namn, ålder, syskon och boende
-Latinamerikas geografi
- Spaniens geografi
- Var i världen spanska talas
- Att tala och skriva om ett spansktalande land

Så här arbetar vi

Vår planering kommer finnas alltid här på Unikum.
Här står vad vi arbetar med mer konkret varje vecka. Vi utgår från olika böcker men använder oss också av film, radio och musik från andra källor. Ovanstående kopplingar till läroplan och kursplan gäller därför upprepas de inte nedan.

Så här får du visa vad du kan, eller så här kommer pedagogen att bedöma dig

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i spanska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven. Än viktigare bör du veta att jag framförallt söker efter informationen för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i spanska varje gång vi träffas.

Rent konkret innebär det att du visar vad du kan då du :
- talar spanska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, fråga, besvara frågor, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något etc.

- skriver spanska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- Visar att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan "oss och dem".


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mi familia
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback