Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Läsårsplanering engelska åk 6

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

Skolan ska ansvara för att varje elev kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt. (Se syfte lgr 21)

Det här kommer du att få undervisning om:

Kommunikation:

 • Ämnesområden som är välbekanta för dig, t.ex. idrotter, vardagliga fraser, fordon, kroppen, mat, köket, geografi, shopping, nationaliteter, åsikter, dikter, siffror och tal, vardagliga händelser mm.

Lyssna och läsa:

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Samtal, dialoger och intervjuer.

 • Film, sång, sagor.

 • Strategier för att lyssna och läsa engelska

 • Uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

 • Ord, fraser och fasta språkliga uttryck och dess användning i text och samtal i olika situationer.

Tala, skriva och samtala:

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, för att göra sig förstådd.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar i ett material som heter ”Champ6” för åk 6. Där möter vi texter från olika engelsktalande länder. Till texterna finns anpassade uppgifter, läsförståelse, ordförståelse och grammatik. Under ht. 2023 kommer vi att se en serie från UR: Max´s movie.

 • Vi lyssnar på texter, läser högt och översätter. Vi läser två och två, i grupp och körläser i helklass.
 • Vi övar hörförståelse genom olika övningar från Champ6, samt se Max´s movie och lyssna på musik.
 • Talet övar vi genom att läsa högt, läsa i grupp, svarar och ställer frågor samt olika samtalsövningar och lekar.
 • Skriva gör vi i valda delar av  "Champ6" workbook,samt andra styrda skrivövningar.

 Bedömning sker fortlöpande under lektioner samt läxförhör och diagnostiska prov.

Vi bedömer hur väl du:

Förstår talad engelska genom hur du

 • Svarar på frågor, ställer frågor, kommenterar och deltar i samtal,

 • Agerar på instruktioner

Talar engelska genom hur du

 • Använder ord, fraser och hela meningar.
 • Gör dig förstådd av andra, din lärare och klasskamrater.

 • Deltar i samtal.

Förstår texter genom hur du

 • Svarar på frågor till texter, muntligt och/eller skriftligt.

 • Återberättar innehållet i en text, muntligt och/eller skriftligt.

 • Kommenterar textens innehåll, muntligt och/eller skriftligt.

 • Agerar på skriftliga instruktioner.

Skriver genom hur du

 • Skriver så att det är begripligt för andra, din lärare och klasskamrater.

 • Använder engelska ord, meningar och fraser.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger, dikter och sagor.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback